русский  | ENG.png English RUS.png

 צרו קשר  מפת הגעה

תנאי שימוש באתר

1. ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר של המרכז לגנטיקה רפואית בע"מ (להלן: "החברה", "האתר"). השימוש באתר, לרבות בתכנים המוצגים בו, כפוף לקבלתכם את תנאי השימוש המפורטים להלן במלואם (להלן: "תנאי השימוש"). נציין כי תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך ורק מטעמי נוחות, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.

2. על האתר

האתר מציג מידע על החברה, מידע כללי בתחום הגנטיקה הרפואית, ייעוץ גנטי, בדיקות גנטיות, חידושים מדעיים ורפואיים בתחום, וכן מידע בנוגע למוצרים והשירותים שהחברה מעניקה בתחום והצוות המקצועי שלנו המעניק שירותים אלה. 

3. פטור מאחריות רפואית

המידע הניתן באתר נועד לספק מידע כללי בלבד ואין לראות בו בגדר יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר לרבות עצה רפואית, יעוץ גנטי, אבחנה רפואית, חוות דעת מקצועית, המלצה לביצוע בדיקה מסויימת, ייעוץ ספציפי, טיפול או תחליף לביקור או להתייעצות עם גורם מוסמך מטעם החברה ומובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה. בכל שאלה או בעיה לרבות בתום הרפואה והגנטיקה הרפואית, עליך לפנות לקבלת יעוץ ו/או חוות דעת מסודרת ומקצועית מהגורם המוסמך, לרבות רופא מומחה או גנטיקאי, אשר יבחן את כל הנתונים האישיים והרלבנטיים שלך וייתן מענה לשאלותיך הרפואיות האישיות ולסיבת הפניה שלך.

4. מגבלות הנוגעות למחקר גנטי

המחקר בתחום הגנטי מתפתח באופן תדיר ובקצב מהיר, ועל כן המידע והשירותים המוצעים באתר כפופים למגבלות הידע הקיים בתחום הגנטי באותה עת, ועשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להתקדמות המחקרית בתחום.

5. כל שימוש באתר כפוף לתנאי השימוש

אנא קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לכל האמור בתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

6. שימוש באתר לצרכים פרטיים בלבד

אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב הינו אסור. הזכות לעשות שימוש במידע המופיע באתר נתונה לשימושך האישי והפרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן, ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

7. שימוש באתר על–פי חוק

הנך מתחייב להשתמש באתר בתום לב ובכפוף להוראות כל דין. 

8. שימושים אסורים באתר

בעשותך שימוש באתר, הנך מסכים ומתחייב כי לא תעשה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב  או כל  קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש באתר.
 • הפצת "דואר זבל" לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר לרבות בסיס המידע. 
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. 
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) או כחלק מאתר אחר (mirror) ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

9. זכויות יוצרים וסימני מסחר

 • כל התכנים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל, הלוגו וכל סימן אחר המוצג באתר, הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או בעל זכות אחר, המוגנים ע"י זכויות יוצרים וסימני מסחר ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מהחברה, אלא אם נקבע אחרת בתנאי השימוש.
 • אין לראות במידע ובשירותים המוצעים על ידי החברה באתר ו/או באמור בתנאי השימוש כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בכל זכויות יוצרים/קניין רוחני/ סימני מסחר השייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד ג' כלשהו.
 • אין להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשנות ו/או להפיץ את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, למעט שימוש שהוא למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, ובכפוף לכיבוד זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת באתר ו/או כמצוין באתר, ובנוסף בכפוף לכך שלא תשנה את דפי האתר במלואם ו/או חלקם, תכלול את כל ההודעות (ובכלל זה הודעה על זכויות יוצרים) ולא תעשה שימוש בחומרים אלו באופן המצביע בצורה כלשהי על זיקה בינך לבין החברה או גופים קשורים לחברה .מובהר כי הבעלות על חומרים אלה לא תעבור אליך או לכל משתמש אחר.
 • החברה אוסרת על שימוש כלשהו בסימני המסחר של החברה או בכל עיצוב גרפי של החברה כקישור (LINK) לכל אתר שהוא, אלא אם נתקבלה הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • כל שמות המוצרים המופיעים באתר שייכים לחברה או למי מטעמה, אלא אם צוין באתר אחרת.
 • כל שימוש בלתי מורשה בסימני המסחר או כל חומר אחר באתר, עלול להוות הפרת החוקים הרלבנטיים החלים על זכויות יוצרים, סימני מסחר, הגנת הפרטיות ועוד. החברה תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לשם שמירה קפדנית על זכויותיה.

10. קישור לאתרים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים ברשת (להלן: "אתרים מקושרים"). הקישורים לאתרים המקושרים נכללו באתר לנוחותך בלבד. אין בהכללת קישורים אלה כדי להוות הסכמה, אישור, אימוץ ו/או המלצה  לכל תוכן שהוא המופיע באתרים המקושרים ו/או למוצרים או השירותים המוצעים באתרים המקושרים. החברה לא בדקה את כל האתרים המקושרים ואינה אחראית למידע המופיע בהם, לתקינותם, לזמינותם, לאבטחת המידע בהם ו/או לכל פן אחר הנובע מהשימוש בהם. התחברותך ו/ואו שימושך באתרים המקושרים הינה על אחריותך הבלעדית ואנו ממליצים כי תקרא בעיון את תנאי השימוש של כל אתר ואתר מקושר בו אתה מבקר.  

11. הגבלת אחריות החברה

שימושך באתר הנו באחריותך הבלעדית. החברה ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא אינם אחראים לכל נזק ישיר, עקיף או אחר הנובע מהכניסה לאתר, מהשימוש בו ו/או בתוכנו ו/או מחוסר היכולת להשתמש באתר. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם ("AS IS")  ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין. הסעד היחיד שיעמוד לרשותך אם אינך מרוצה מהאתר ו/או התכנים המופיעים בו הוא להפסיק לאלתר את השימוש באתר.  למרות שהחברה מנסה לכלול באתר מידע מדויק ועדכני ככל הניתן, לאור ההתפתחויות הרבות והמהירות בתחום הרפואי בכלל ובתחום הגנטי בפרט, הרי שאין החברה מתחייבת לדיוקו של המידע, מהימנותו, שלמותו, עדכניותו ו/או מחדל בתוכנו של האתר, ועל כן לא תישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו היא על אחריותו הבלעדית. החברה לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר. 

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא וירוסים או תקלות טכניות, הכוללים, בין השאר, אי זמינות של מידע, נפילות רשת וכשלים בפעילות האתר. החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תהיה חשופה לתביעה עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט שבו ו/או בגין אובדן רווח ו/או נזק הנובע מאובדן מידע ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה משימושך או אי שימושך באתר ו/או באתרים המקושרים ואף במקרים בהם החברה הייתה מודעת לאפשרות התרחשות נזק כאמור. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך .

12. שיפוי

המשתמש מסכים ומתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה (ובכלל זה שכר טרחת עו"ד סביר והוצאות משפט) שייגרמו להם עקב: (א) הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או (ב) שימושך באתר. 

13. תוצאות הפרת תנאי השימוש 

בכל מקרה בו לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש, ההרשאה לשימוש באתר תתבטל באופן אוטומטי. במקרה כאמור, הנך חייב להשמיד כל העתק שברשותך מהחומר המופיע באתר. ביטול הרשאתך להשתמש באתר לא תגרע מזכויות ו/או חובות החברה או המשתמש אשר היו בתוקף על פי תנאי השימוש טרם ביטול ההרשאה כאמור, והוראות סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 ו-18 לתנאי השימוש ימשיכו לחול על המשתמש. כמו-כן, הנך מצהיר בזאת ומאשר כי ידוע לך ואתה מסכים לכך שהחברה תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין כנגדך במידה והפרת את תנאי השימוש כאמור.

14. מדיניות פרטיות

כל מידע אישי, ככל שתידרש למסור באתר, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר. מטרת מדיניות הפרטיות הינה לזהות את המידע האישי הנמסר באמצעות האתר, ולפרט את הצעדים הננקטים על ידי החברה כדי להגן על מידע זה.

15. עדכון ושינוי תנאי השימוש 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. עדכונים אלו יהיו בתוקף מיד עם פרסומם באתר. לפיכך, הנך מאשר כי תעיין בתנאי השימוש מעת לעת ותתעדכן בדבר השינויים שחלו בהם, ככל שיחולו.

16. מקום השיפוט והדין החל

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד.

17. צור קשר

באם יש לך שאלות כלשהן לגבי האתר ו/או המידע מופיע בו, אנא צור עמנו קשר בכתובת הבאה: info@gnamed.com 

18. גיל המשתמשים 

אתר זה מיועד לשימוש אך ורק ע"י משתמשים שגילם מעל גיל 18, וילדים מתחת גיל 18 רשאים לעשות שימוש באתר אך ורק בליווי מבוגר.

 

הריני לאשר כי קראתי והבנתי את תנאי השימוש, אני מסכים להם ומתחייב לפעול בהתאם להם, ואני מודע לכך שאחריות החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מהם ו/או מטעמם תהא בהתאם לתנאי השימוש כאמור לעיל.

 

תנאים אלה מעודכנים ליום 27/10/2015